zadzwoń

Profesjonalne doradztwo prawne w Polsce i w USA

Uzyskanie dokumentów z Polski, rejestracja zagranicznych aktów stanu cywilnego w Polsce, potwierdzenie i nadanie obywatelstwa polskiego, asysta prawna w sprawach emerytalnych to tylko niektóre z przykładów spraw konsularno - administracyjnych, które mogą dotyczyć każdego. Oferujemy państwu wsparcie w kontaktach z organami administracyjnymi.

W ramach pomocy prawnej udzielanej w zakresie związanym z prawem konsularno- administracyjnym mieszczą się między innymi następujące usługi:

 • Opracowanie dla Klientów pełnej dokumentacji niezbędnej do wyrobienia paszportu polskiego w USA i w Polsce,
 • Reprezentowanie Klientów w procesie o nadanie bądź potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego,
 • Wypełnianie w imieniu Klienta wniosków i formularzy m.in. paszportowych, wizowych, o rejestracje profilu zaufanego, nadanie numeru PESEL,
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej,
 • wnoszenie środków odwoławczych od rozstrzygnięć organów administracji publicznej,
 • wnoszenie środków zaskarżenia od orzeczeń sądów administracyjnych.

Prawo cywilne towarzyszy w codziennie podejmowanych czynnościach – darowizny, pożyczki, zlecenia, najem, zakupy, w tym zakupy przez Internet, usługi konsumpcyjne, usługi przewozowe. Świadomość przysługujących praw jest niezmiernie ważna. Oferujemy Państwu wsparcie w tych aspektach.

W ramach pomocy prawnej udzielanej w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego mieszczą się między innymi następujące usługi:

 • Sporządzanie projektów umów związanych z obrotem pozagospodarczym (umowy darowizny, umowy pożyczki, umowy o dzieło, umowy zlecenie, umowy najmu i dzierżawy, itp.) oraz ich opiniowanie i negocjowanie,
 • doradztwo w zakresie nabywania i sprzedaży rzeczy ruchomych, jak i nieruchomości, przygotowanie projektów umów i oświadczeń związanych transakcjami zakupu,
 • prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, o naruszenie posiadania, o stwierdzenie zasiedzenia,
 • prowadzenie spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie,
 • doradztwo w zakresie spraw spadkowych (nabycie i dział spadku, umowy dotyczące spadku, sprawy o zachowek),
 • doradztwo w zakresie ochrony praw konsumentów (sprawy związane z niedozwolonymi klauzulami umownymi, reprezentowanie klientów w kontaktach z firmami windykacyjnymi).

W ramach pomocy prawnej w zakresie prawa spadkowego i rodzinnego oferujemy Państwu:

- doradztwo w zakresie spraw spadkowych dotyczących:

 • Postepowań o stwierdzenie nabycia i dział spadku,
 • Przyjęcia bądź odrzucenia spadku,
 • Sporządzania testamentów bądź ich ważności,
 • Umów dotyczących spadku,
 • Spraw o zachowek,
 • Transgranicznych postępowań spadkowych.

- doradztwo w zakresie spraw rodzinnych dotyczących:

 • Pozyskania dokumentów do zawarcia małżeństwa w USA,
 • Pozyskania dokumentów do zawarcia małżeństwa w Polsce,
 • Uznania wyroków rozwodowych wydanych przez sądy państw obcych,
 • Uzyskania postanowienia sądów opiekuńczych w sprawach dotyczących dzieci.

Proces budowlany przebiega wieloetapowo. Począwszy od wyboru lokalizacji inwestycji, poprzez uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń lub dokonanie zgłoszeń, po wykonanie robót budowlanych i odbiór budynku. Wspieramy Państwa na każdym etapie procesu inwestycyjnego.

Ponadto oferujemy pomoc przy nabywaniu, sprzedaży, najmie bądź zarzadzaniu nieruchomościami w Polsce i zagranica, bez konieczności osobistego udziału Klientów.

W ramach pomocy prawnej udzielanej w zakresie związanym z prawem budowlanym i nieruchomościami mieszczą się między innymi następujące usługi:

 • obsługa transakcji dotyczących nieruchomości nabywanych na cele prywatne, handlowe i przemysłowe, przygotowywanie i negocjowanie umów zbycia i nabycia, w tym ocena zabezpieczenia wykonania zaciągniętych zobowiązań,
 • prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, o naruszenie posiadania, o stwierdzenie zasiedzenia,
 • obsługa prawna procesów inwestycyjnych,
 • sporządzanie projektów umów inwestycyjnych, umów generalnego wykonawstwa, umów o dzieło, umów o roboty budowlane, umów na wykonanie projektów architektonicznych oraz ich opiniowanie i negocjowanie,
 • przygotowanie i opiniowanie umów deweloperskich,
 • pomoc dla inwestorów przy nabywaniu wymaganych zezwoleń,
 • doradztwo i reprezentacja w sporach z wykonawcami w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań,
 • doradztwo i przygotowywanie projektów umów dotyczących najmu powierzchni na cele handlowe i przemysłowe.

Rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością podjęcia szeregu kluczowych decyzji, począwszy od wyboru formy prawnej działania i formy opodatkowania, poprzez zatrudnienie pracowników i nawiązanie współpracy z kontrahentami i jej utrzymanie, wybór ścieżki rozwoju firmy aż po wybór formy zakończenie działalności. Wspomagamy przedsiębiorców na każdym z wyżej wskazanych etapów.

W ramach pomocy prawnej udzielanej przedsiębiorcom (obecnym i przyszłym) mieszczą się między innymi następujące usługi:

 • doradztwo w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, w tym wyboru formy prawnej prowadzenia działalności,
 • obsługa procesu zawiązywania i rejestracji spółek i innych podmiotów (w tym fundacji i stowarzyszeń), w tym podlegających obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym i Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej,
 • przygotowanie dokumentów wewnętrznych firmy: regulaminów, w tym regulaminów sklepów internetowych, ogólnych warunków handlowych, polityki prywatności, zasad bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i innej dokumentacji związanej z RODO ,
 • sporządzanie projektów umów związanych z obrotem gospodarczym oraz ich opiniowanie i negocjowanie,
 • przygotowanie i opiniowanie projektów dokumentów korporacyjnych spółek prawa handlowego i cywilnego (regulaminów, protokołów, uchwał: Zgromadzenia Wspólników, Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej, Zarządu);
 • prowadzenie negocjacji z kontrahentami,
 • doradztwo w zakresie przekształcania i łączenia spółek prawa handlowego i innych podmiotów,
 • obsługa transakcji nabycia składników majątku przedsiębiorstwa lub całości przedsiębiorstwa,
 • pomoc i doradztwo w procedurach związanych z zamówieniami publicznymi,
 • doradztwo w sprawach o naruszenie praw własności intelektualnej lub czynów nieuczciwej konkurencji,
 • prowadzenie sporów wewnątrz korporacyjnych (w tym prowadzenie spraw o wyłączenie wspólnika, rozwiązanie spółki);
 • doradztwo w zakresie wyboru sposobu zakończenia działalności gospodarczej;
 • obsługa procesu zamykania prowadzonej działalności, w tym w drodze likwidacji;
 • obsługa w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i prawa upadłościowego.

Oferujemy Państwu profesjonalne tłumaczenia z i na język angielski. Niezależnie od tego czy chodzi o tłumaczenia tekstów naukowych, prawniczych, medycznych, czy zwykłych dokumentów lub pism, dokładamy najwyższej staranności, aby tłumaczenia dokonane były rzetelnie i w ustalonym czas.

Zdarza się również, że zwykłe tłumaczenie z języka angielskiego nie zawsze jest akceptowane przez polskie urzędy, a tłumaczenia przysięgłe dokumentów przez zagraniczne biura niejednokrotnie wiążą się z wysokimi kosztami. Zapewniamy również pomoc w sprawnym uzyskaniu tłumaczenia przysięgłego dokonanego przez tłumacza przysięgłego zarejestrowanego na liście tłumaczy przysięgłych w Polsce.

Zapraszam do współpracy z naszą Kancelarią. 
Agata Czarnota - b.wicekonsul w Konsulacie Generalnym RP w Chicago